Lattiakaivo tulvii

Lat­tia­kai­vo tul­vii? Lat­tia­kai­von ei sai­si tul­via suih­kus­sa käyn­nin aika­na, mui­ta vesi­pis­tei­tä käy­tet­täes­sä eikä pesu­ko­neen pois­taes­sa vet­tä. Tämän ongel­man kor­jaat hel­pos­ti seu­raa­vil­la toi­men­pi­teil­lä:

Viemäritohtorin ratkaisuehdotus

1. Tar­kis­ta haju-/ve­si­luk­ko

Ensim­mäi­se­nä kan­nat­taa tar­kis­taa haju- ja vesi­luk­ko. Jos niis­sä on pal­jon mate­ri­aa­lia, mm hiuk­sia, pois­ta ne mekaa­ni­ses­ti ja huuh­te­le osat. Jos tämä vai­he tun­tuu lii­an iljet­tä­väl­le, voit soit­taa pai­kal­le Vie­mä­ri­toh­to­rin tai koit­taa pois­taa mate­ri­aa­lit AVAX Vie­mä­rin avausai­neel­la.

2. AVAX vie­mä­rin avausai­ne

Jos mekaa­ni­nen puh­dis­ta­mi­nen ei auta, on ongel­ma toden­nä­köi­ses­ti pidem­mäl­lä vie­mä­reis­sä. Täl­löin ensim­mäi­nen temp­pu on syöt­tää vie­mä­reil­le Vie­mä­ri­toh­to­rin todel­la teho­kas­ta AVAX Vie­mä­rin avausai­net­ta. Vie­mä­rin avausai­ne pois­taa tukok­sia “syö­mäl­lä” ne pois. Tar­kemm­mat ohjeet avausai­neen käy­tös­tä on pur­kin kyl­jes­sä. Voit tila­ta vie­mä­rin avausai­net­ta täs­tä.

3. Vie­mä­rin pai­ne­huuh­te­lu

Jos avausai­neen käyt­tö­kään ei toi­mi, on vie­mä­ri tuk­keu­tu­nut niin pahoin, että tar­vi­taan ehdot­to­mas­ti vie­mä­rei­den pai­ne­huuh­te­lua. Pai­ne­huuh­te­le­mal­la vie­mä­rit, niis­tä saa­daan put­sat­tua pahas­ti juut­tu­nut­kin aines. Huuh­te­lun jäl­keen voi­daan vie­mä­rit myös kuva­ta, jot­ta var­mis­te­taan vie­mä­rei­den ole­van taa­tus­ti kun­nos­sa. Tilaa vie­mä­rei­den pai­ne­huuh­te­lu täs­tä.

viemärin kuvaus
Viemärin
kuvaus

Vie­mä­ri­ku­vaus on luo­tet­ta­vin tapa kar­toit­taa vie­mä­rei­den kun­to ja ennal­taeh­käis­tä mah­dol­li­nen vie­mä­ri­put­ken rik­kou­tu­mi­nen.

viemärin avaus
Viemärin
avaus

Tuk­keu­tu­nut vie­mä­ri on paras­ta aukais­ta kor­kea­pai­ne­huuh­te­lul­la. Vie­mä­ri­toh­to­ri puh­dis­taa vie­mä­ri­si ammat­ti­lais­ten kalus­tol­la ja otteil­la.

viemärin sukitus
Viemärin
sukitus

Vie­mä­rin­toh­to­rin teke­mä vie­mä­rin­su­ki­tus remont­ti teh­dään ilman pur­ku­töi­tä. Mene­tel­mä on ollut käy­tös­sä ker­ros­ta­lois­sa yli 20 vuot­ta.

viemärin desinfiointi
Viemärin
desinfiointi

Vie­mä­rin desin­fioin­ti on paras tapa puh­dis­taa vie­mä­rit bak­tee­ri­kas­vus­tos­ta ja se on rat­kai­su muun muas­sa soke­ri­touk­ka-ongel­maan.

Tilaa maksuton viemärinkuvaus