Ahjo­ka­tu 14, 40320 Jyväs­ky­lä

010 524 8020

info@viemaritohtori.fi

Laskutustiedot

Ope­raat­to­ri OpusCa­pi­ta Oy
Verk­ko­las­ku­tuso­soi­te 003727533704
OVT 003727533704

Kes­ki-Suo­men Vie­mä­ri­su­ki­tus Oy
PL 91559
00021 LASKUTUS

Viemäritohtori

Vie­mä­ri­toh­to­ri on vuon­na 2016 perus­tet­tu vie­mä­rin­ku­vauk­sia, -avauk­sia ja -suki­tuk­sia teke­vä yri­tys. Mei­dän vie­mä­ri­toh­to­rei­den jouk­ko on tark­kaa vali­koi­tu alan ammat­ti­lai­sis­ta ja uskom­me ahke­ruu­teen ja perus­teel­li­seen teke­mi­seen. Toi­min­tam­me perus­tuu yksin­ker­tai­seen aja­tuk­seen: Työs­ken­te­lem­me siten että asiat tapah­tu­vat nopeas­ti ja ovat ker­ral­la kun­nos­sa.

Toi­min­tam­me perus­tuu kol­meen arvoon: Äärim­mäi­seen rehel­li­syy­teen, aut­ta­mis­ha­luun ja rei­luu­teen. Par­hai­ten tämä näkyy asiak­kail­le arki­sis­sa tou­huis­sam­me. Toh­to­rin tavoin me vie­mä­ri­toh­to­rei­na teem­me diag­noo­sin vie­mä­rei­den kun­nos­ta ja keho­tam­me sen poh­jal­ta otta­maan aidos­ti kiin­teis­tön omis­ta­jan näkö­kul­mas­ta par­haat lääk­keet ja rat­kai­sut vie­mä­rei­den kun­nos­sa­pi­tä­mi­sek­si. Eli rei­lus­ti ja avu­li­aas­ti sekä rehel­li­ses­ti mää­rääm­me aina oikeat rat­kai­sut asiak­kail­lem­me.

Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot
Jätä puhelinnumerosi ja paikkakuntasi, niin soitamme sinulle.