Viemärin sukitus

Vie­mä­rin­toh­to­rin teke­mä vie­mä­rin­su­ki­tus remont­ti teh­dään ilman pur­ku­töi­tä. Vie­mä­rin­su­ki­tus mene­tel­mä on ollut käy­tös­sä ker­ros­ta­lois­sa yli 20 vuot­ta. Nyky­ai­kai­nen vie­mä­rin­su­ki­tus mene­tel­mä on help­po ja huo­le­ton vaih­toeh­to myös oma­ko­ti­ta­loi­hin. Vie­mä­rin­su­ki­tus mene­tel­mäs­sä van­han put­ken sisään asen­ne­taan uusi itses­tään kan­ta­va epok­si­muo­vi­put­ki. Vie­mä­rin­su­ki­tus mene­tel­mäl­lä teh­ty vie­mä­ri­re­mont­ti antaa yli 40 vuo­den käyt­töiän vie­mä­ri­ver­kos­tol­le.

Vie­mä­ri­toh­to­rin teke­mä vie­mä­rin­su­ki­tus remont­ti on ohi jopa 4 päi­väs­sä. Koko remon­tin ajan kodis­sa pys­tyy asu­maan eikä tar­vit­se muut­taa evak­koon. Koti­si raken­tei­ta ei tar­vit­se rik­koa eikä pihaan tar­vit­se tila­ta kai­vu­ria. Nyky­ai­kai­sen vie­mä­rin­su­ki­tus remon­tin hin­ta on puo­let edul­li­sem­pi kuin perin­tei­ses­ti teh­ty vie­mä­ri­re­mont­ti. Vie­mä­ri­toh­to­rei­den asen­ta­jil­la on 10 vuo­den koke­mus vie­mä­ri­sa­nee­ruk­sis­ta.

Näin se tapahtuu

yksi
Viemärin
puhdistus

Vie­mä­ri­put­kis­tot puh­dis­te­taan huo­lel­li­ses­ti. Ker­ros­tu­mat, tukok­set ja epä­puh­tau­det pois­te­taan niin, että van­han put­ken pin­ta tulee näky­viin.

kaksi
Viemärin
kuvaus

Video­ku­vauk­ses­sa pal­jas­te­taan vie­mä­rin mah­dol­li­set hau­raat koh­dat, mur­tu­mat, reiät ja pai­nau­mat.

kolme
Viemärin
sukitus

Jokai­seen vie­mä­ri­put­keen erik­seen mitat­tu polyes­te­ri­suk­ka käsi­tel­lään 2-kom­po­nent­tie­pok­sil­la ja asen­ne­taan pai­neil­mal­la van­han vie­mä­rin sisäl­le.

saumaton-viemarin-sukitus

VALURAUTAVIEMÄRI

Van­han valu­rau­ta­vie­mä­rin käyt­töi­kä on tyy­pil­li­ses­ti 30–40 vuot­ta. Van­ha valu­rau­ta­vie­mä­ri syö­pyy ja tuk­keu­tuu her­käs­ti. Valu­rau­ta­vie­mä­ris­sä tuk­keu­mat nopeut­ta­vat valu­rau­ta­vie­mä­rin syö­py­mis­tä mikä voi joh­taa isom­piin tai pie­nem­piin vuo­toi­hin, jol­loin hai­tal­li­set vie­mä­ri­kaa­sut pää­se­vät huo­neil­maan ja aiheut­ta­vat pahim­mas­sa tapauk­ses­sa suu­ria vesi­va­hin­ko­ja raken­teis­sa. Huo­no­kun­toi­nen vie­mä­ri antaa myös hyvän kas­vua­lus­tan hai­tal­li­sil­le bak­tee­reil­le joka vai­kut­taa talon sisäil­maan aiheut­taen mm. pit­kä­ai­kais­ta sai­ras­te­lua ja fluns­saa.

Valurautaviemärin kestävyyteen vaikuttavat mm:
  1. Vie­mä­rin ikä
  2. Maan kos­teus
  3. Jäte­ve­den kemial­li­set teki­jät, kuten: liu­ot­ti­met, ras­vat, vah­vat pesuai­neet
  4. Käyt­tö­as­te / mekaa­ni­nen rasi­tus -Vie­mä­rin kars­toit­tu­nei­suus (ruos­te)

MUOVIVIEMÄRI

Kiin­teis­tö­jen muo­vi­vie­mä­rit alkoi­vat yleis­tyä 1970-luvun tait­tees­sa ja se on yleis­ty­nyt laa­jas­ti käy­te­tyk­si vie­mä­ri­ma­te­ri­aa­lik­si tähän päi­vään men­nes­sä ja on olen­nai­nen osa Suo­men raken­nus­kan­nan vie­mä­ri­ma­te­ri­aa­leis­ta.

Vuo­si­na 1965 – 1975 asen­net­tiin jo monia muo­vi­vie­mä­ri­laa­tu­ja. Lii­ma- ja muh­vi­lii­tok­sil­la teh­dyt vaa­lean har­maat muo­vi­vie­mä­rit lasit­tu­vat ja ovat erit­täin hau­rai­ta, kos­ka muo­vis­sa käy­te­tyt peh­mit­ti­met ovat haih­tu­neet. Lasit­tu­nut put­ki saat­taa rik­kou­tua hyvin­kin pie­nes­tä­kin mekaa­ni­ses­ta liik­kees­tä tai täräh­dyk­ses­tä. Myös vie­mä­rei­den muh­vi­lii­tok­sis­sa käy­tet­ty tii­vis­te­ren­gas saat­taa olla pin­noil­taan loh­keil­lut joka lisää vuo­don ris­kiä.

Muovisen viemärin kestävyyteen vaikuttavat mm:
  1. Vie­mä­rin ikä
  2. Jäte­ve­den kemial­li­set teki­jät, kuten: liu­ot­ti­met, ras­vat, vah­vat pesuai­neet
  3. UV-sätei­lyl­le altis­tu­mi­nen
  4. Käyt­tö­as­te / mekaa­ni­nen rasi­tus
  5. Kor­keat läm­pö­ti­lat

Kysy tarjous viemärin sukituksesta