Viemärin kuvaus

Vie­mä­rin kuvaus on luo­tet­ta­vin tapa kar­toit­taa vie­mä­rei­den kun­to ja ennal­taeh­käis­tä mah­dol­li­nen vie­mä­ri­put­ken rik­kou­tu­mi­nen. Asian­tun­ti­jam­me kuvaa­mas­ta videos­ta sel­vi­ää vie­mä­rei­den sisäi­nen kun­to sekä mah­dol­li­set tukos- tai syö­py­mä­koh­dat. Vie­mä­rei­den kun­to sel­vi­te­tään laa­ja­mit­tai­sel­la vie­mä­rei­den kuvauk­sel­la. Put­kis­toon uju­te­taan vie­mä­rin kuvauk­seen tar­koi­tet­tu eri­kois­ka­me­ra, joka osoit­taa sel­keäs­ti vie­mä­ri­put­kien kun­non.

Näin se tapahtuu

yksi
Viemärin
kuvaus

Asian­tun­ti­jam­me suo­rit­taa vie­mä­rin­ku­vauk­sen koh­tees­san­ne.

kaksi
Kuvauksen
analysointi

Vie­mä­ri­ku­vauk­sen jäl­keen käy­dään video­ma­te­ri­aa­li läpi.

kolme
Tarvittavat
toimenpiteet

Käy­dään Vie­mä­ri­toh­to­rin asian­tun­ti­jan kans­sa läpi mah­dol­li­set kor­jaus­toi­men­pi­teet vie­mä­ri­ver­kos­sa.

Tilaa maksuton viemärinkuvaus