Viemärin avaus

Soi­ta 045 667 2644, jos vie­mä­ri­si on tukos­sa. Saa­vum­me pai­kal­le nopeas­ti, jopa tun­nis­sa. Näin väl­tyt vesi­va­hin­gol­ta ja muil­ta har­meil­ta.

Toteu­tam­me tukok­sien pois­ton kalus­tol­la, joka on tar­koi­tet­tu oma­ko­ti­ta­lo­jen ja pien­ten talo­yh­tiöi­den vie­mä­rei­den avauk­seen.  Näin toi­min­pi­de on siis­ti ja nopea. Avauk­sen jäl­keen kuvaam­me vie­mä­rin ja tar­kis­tam­me sen kun­non. Jos kuvauk­ses­sa ilme­nee huo­mau­tet­ta­vaa, tar­joam­me sinul­le hel­pon ja edul­li­sen rat­kai­sun ongel­maan. Kuvauk­sen video­ra­por­tin saat myös muis­ti­kor­til­le.

Tyy­pil­li­ses­ti vie­mä­ri­tu­kok­sen aiheut­taa jokin vie­mä­riin jou­tu­nut sin­ne kuu­lu­ma­ton esi­ne. Vie­mä­ri voi myös tuk­kiu­tua ajan saa­tos­sa sin­ne ker­ty­nees­tä ras­vas­ta ja lias­ta. Tukos­ten vält­tä­mi­sek­si suo­sit­te­lem­me Vie­mä­ri­toh­to­ri tuot­tei­ta, joi­ta voit tila­ta tääl­tä.

Näin se tapahtuu

yksi
Viemärin
avaus

Asian­tun­ti­jam­me suo­rit­taa vie­mä­rin avauk­sen koh­tees­san­ne.

kaksi
Videoraportti
asiakkaalle

Var­si­nai­sen avauk­sen jäl­keen kuvaam­me vie­mä­rin­ne, jos­ta saat­te video­ra­por­tin muis­ti­kor­til­le.

kolme
Tarvittavat
jatkotoimenpiteet

Tar­joam­me rat­kai­sun kuin­ka voim­me kor­ja­ta havai­tut ongel­mat vie­mä­ris­sä hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti.

Tilaa viemärin avaus