Viemäri köhii

Mou­ru­aa­ko vie­mä­ri tai pitää­kö se omi­tuis­ta ään­tä. Kun­nos­sa ole­vat vie­mä­rit eivät kum­mem­min ään­te­le tai köhi. Oudot äänet vie­mä­ris­tä voi­vat olla merk­ki tuk­keu­mis­ta tai nii­den huo­nos­ta kun­nos­ta. Täs­tä ongel­mas­ta pääs­tään seu­raa­vil­la neu­voil­la:

Viemäritohtorin ratkaisuehdotus

1. Vie­mä­rin kuvaus

Ään­tä pitä­vät vie­mä­rit oli­si hyvä kuva­ta aluk­si. Vie­mä­rit kuvaa­mal­la näh­dään hyvin näp­pä­räs­ti, että onko kysees­sä mekaa­ni­nen vau­rio vai paha tuk­keu­ma. Jat­ko­toi­men­pi­teet teh­dään sit­ten sen mukaan, mikä on ongel­ma. Vie­mä­rei­den kuvauk­sen voit tila­ta täs­tä.

2. Vie­mä­rei­den pai­ne­huuh­te­lu

Jos kuvauk­ses­sa tode­taan, että vie­mä­rit ovat tukos­sa, pää­set pie­nem­mäl­lä vai­val­la. Sil­loin riit­tää hyvin, että vie­mä­rit huuh­del­laan pai­neel­la puh­taak­si.

3. Vie­mä­rin suki­tus

Jos vie­mä­rei­den kuvauk­ses­ta voi­daan pää­tel­lä vie­mä­rei­den ole­van elin­kaa­ren­sa pääs­sä, rat­kai­sum­me tähän on vie­mä­rei­den suki­tus. Suki­tus on yksin­ker­tai­nen tapa kor­ja­ta vie­mä­rit uuden­ve­roi­sik­si talo­si raken­tei­ta rik­ko­mat­ta. Tilaa vie­mä­rei­den suki­tus täs­tä.

viemärin kuvaus
Viemärin
kuvaus

Vie­mä­ri­ku­vaus on luo­tet­ta­vin tapa kar­toit­taa vie­mä­rei­den kun­to ja ennal­taeh­käis­tä mah­dol­li­nen vie­mä­ri­put­ken rik­kou­tu­mi­nen.

viemärin avaus
Viemärin
avaus

Tuk­keu­tu­nut vie­mä­ri on paras­ta aukais­ta kor­kea­pai­ne­huuh­te­lul­la. Vie­mä­ri­toh­to­ri puh­dis­taa vie­mä­ri­si ammat­ti­lais­ten kalus­tol­la ja otteil­la.

viemärin sukitus
Viemärin
sukitus

Vie­mä­rin­toh­to­rin teke­mä vie­mä­rin­su­ki­tus remont­ti teh­dään ilman pur­ku­töi­tä. Mene­tel­mä on ollut käy­tös­sä ker­ros­ta­lois­sa yli 20 vuot­ta.

viemärin desinfiointi
Viemärin
desinfiointi

Vie­mä­rin desin­fioin­ti on paras tapa puh­dis­taa vie­mä­rit bak­tee­ri­kas­vus­tos­ta ja se on rat­kai­su muun muas­sa soke­ri­touk­ka-ongel­maan.

Tilaa maksuton viemärinkuvaus