Viemäri haisee

Jokai­nen tie­tää mil­tä vie­mä­ri hai­see: Pahal­ta. Se voi joh­tua joko tuk­keu­mas­ta tai kui­vu­nees­ta vie­mä­ris­tä. Mikä­li hais­tat vie­mä­rin hajua wc:ssä, kyl­py­huo­nees­sa tai keit­tiös­sä, on syy­tä kor­ja­ta ongel­ma pika­puo­lin.

Viemäritohtorin ratkaisuehdotus

1. AVAX Haju­luk­ko­jen kui­vu­mi­se­nes­toai­ne

Syy sil­le että vie­mä­ri hai­see voi olla, että vie­mä­ri­si haju­lu­kot ovat kui­vu­neet vähäi­sen käy­tön vuok­si. Tämä aiheut­taa vie­mä­rin hajua huo­neis­toi­hin. Tähän apu­na on Vie­mä­ri­toh­to­rin AVAX Haju­luk­ko­jen kui­vu­mi­se­nes­toai­ne. Mikä­li olet var­ma, että haju­lu­kot eivät ole kui­vu­neet ja vie­mä­ri hai­see sil­ti, kat­so seu­raa­va toi­men­pi­de-ehdo­tus.

2. AVAX Vie­mä­rin avausai­ne

Toi­nen vie­mä­rin­ha­jun aiheut­ta­ja voi olla tuk­keu­tu­nut vie­mä­ri. Täl­löin vie­mä­rin­ha­ju syn­tyy yleen­sä vie­mä­rin alku­pääs­sä — vesi­ka­lus­tei­den haju­luk­ko-osien tuk­keu­tues­sa tai lat­tia­kai­von osis­sa. Voit aukais­ta vie­mä­rit Vie­mä­ri­toh­to­rin AVAX vie­mä­rin avausai­neel­la. Mikä­li tämä­kään ei toi­mi, on parem­pi kuva­ta vie­mä­rit.

3. Vie­mä­rin kuvaus

Jos aiem­mat toi­men­pi­teet eivät toi­mi, on parem­pi kuva­ta vie­mä­rei­den kun­to ja mah­dol­li­set vau­riot sekä tukos­koh­dat. Voi olla, että vie­mä­ri­si on esi­mer­kik­si sor­tu­nut tai mur­tu­nut jos­tain koh­taa, niin että sin­ne kerään­tyy kak­kaa. Voit tila­ta vie­mä­rin kuvauk­sen täs­tä.

viemärin kuvaus
Viemärin
kuvaus

Vie­mä­ri­ku­vaus on luo­tet­ta­vin tapa kar­toit­taa vie­mä­rei­den kun­to ja ennal­taeh­käis­tä mah­dol­li­nen vie­mä­ri­put­ken rik­kou­tu­mi­nen.

viemärin avaus
Viemärin
avaus

Tuk­keu­tu­nut vie­mä­ri on paras­ta aukais­ta kor­kea­pai­ne­huuh­te­lul­la. Vie­mä­ri­toh­to­ri puh­dis­taa vie­mä­ri­si ammat­ti­lais­ten kalus­tol­la ja otteil­la.

viemärin sukitus
Viemärin
sukitus

Vie­mä­rin­toh­to­rin teke­mä vie­mä­rin­su­ki­tus remont­ti teh­dään ilman pur­ku­töi­tä. Mene­tel­mä on ollut käy­tös­sä ker­ros­ta­lois­sa yli 20 vuot­ta.

viemärin desinfiointi
Viemärin
desinfiointi

Vie­mä­rin desin­fioin­ti on paras tapa puh­dis­taa vie­mä­rit bak­tee­ri­kas­vus­tos­ta ja se on rat­kai­su muun muas­sa soke­ri­touk­ka-ongel­maan.

Tilaa maksuton viemärinkuvaus