Vanhat viemärit

Talos­sa van­hat vie­mä­rit? Toi­mi­vat­ko ne oikein? Jos talos­sa­si on valu­rau­tai­set vie­mä­rit, kan­nat­taa ne ehdot­to­mas­ti tar­kis­taa — nii­den käyt­töi­kä on yleen­sä 30–40 vuot­ta ja ne syö­py­vät ja tuk­keu­tu­vat hel­pos­ti. Myös van­hem­mat muo­vi­set vie­mä­ri­put­ket voi­vat olla vaka­va ris­ki talo­si kun­nol­le. Nyrk­ki­sään­tö­nä voi­daan pitää, että jos vie­mä­rit ovat yli 30 vuot­ta van­hat ja nii­tä ei ole tar­kas­tet­tu lähi­vuo­si­na, on ne syy­tä kuva­ta ja var­mis­tua kun­nos­ta.

Viemäritohtorin ratkaisuehdotus

1. Vie­mä­rin kuvaus

Vie­mä­rei­den kuvauk­sel­la var­mis­tu­taan vie­mä­rei­den kun­nos­ta. Tar­koi­tuk­se­na on näh­dä talo­si vie­mä­rei­den ris­ki­koh­tien kun­to. Täl­lai­sia ris­ki­koh­tia ovat esi­mer­kik­si vie­mä­rei­den yhdys­koh­dat ja pit­kät vaa­ka­vie­mä­röin­nit. Mikä­li kuvauk­ses­sa tode­taan vie­mä­rei­den ole­van kun­nos­sa, ei ole syy­tä teh­dä jat­ko­toi­men­pi­tei­tä. Jos vie­mä­rit ovat tukos­sa, suo­sit­te­lem­me pai­ne­huuh­te­lua. Mikä­li ne ovat käyt­töi­kän­sä pääs­sä, täy­tyy ne kor­ja­ta sukit­ta­mal­la tai vaih­ta­mal­la ne koko­naan. Tilaa kuvaus täs­tä

2. Mah­dol­li­nen vie­mä­rin­su­ki­tus

Jos vie­mä­rei­den kun­to­kar­toi­tuk­ses­sa eli vie­mä­rei­den kuvauk­ses­sa havai­taan, että vie­mä­rit ovat käyt­töi­kän­sä pääs­sä, teem­me yleen­sä vie­mä­rei­den suki­tuk­sen. Oma­ko­til­ta­lon vie­mä­rei­den suki­tus on hel­poin ja raken­tei­ta rik­ko­ma­ton tapa teh­dä täy­si vie­mä­ri­re­mont­ti. Myös vakuu­tus­yh­tiöt huo­mioi­vat suki­tuk­sen vakuu­tuk­sis­saan. Koko vie­mä­rei­den suki­tus teh­dään yhden vii­kon aika­na, joten hait­taa asu­mi­sel­le ei tule pit­käk­si aikaa. Tilaa vie­mä­rei­den suki­tus täs­tä.

3. Vie­mä­rei­den pai­ne­huuh­te­lu

Jos vie­mä­rei­den kuvauk­ses­sa tode­taan vie­mä­rit käyt­tö­kun­toi­sik­si, mut­ta tuk­koi­sik­si, kan­nat­taa vie­mä­rei­hin suo­rit­taa pai­ne­huuh­te­lu. Kor­kea­pai­ne­huuh­te­lun avul­la vie­mä­rin tuk­keu­mat lii­tos­koh­dis­ta ja pit­kis­tä vaa­ka­ve­dois­ta saa­daan puh­dis­tet­tua ja vie­mä­rit jäl­leen vetä­vik­si. Tilaa vie­mä­rei­den pai­ne­huuh­te­lu täs­tä.

viemärin kuvaus
Viemärin
kuvaus

Vie­mä­ri­ku­vaus on luo­tet­ta­vin tapa kar­toit­taa vie­mä­rei­den kun­to ja ennal­taeh­käis­tä mah­dol­li­nen vie­mä­ri­put­ken rik­kou­tu­mi­nen.

viemärin avaus
Viemärin
avaus

Tuk­keu­tu­nut vie­mä­ri on paras­ta aukais­ta kor­kea­pai­ne­huuh­te­lul­la. Vie­mä­ri­toh­to­ri puh­dis­taa vie­mä­ri­si ammat­ti­lais­ten kalus­tol­la ja otteil­la.

viemärin sukitus
Viemärin
sukitus

Vie­mä­rin­toh­to­rin teke­mä vie­mä­rin­su­ki­tus remont­ti teh­dään ilman pur­ku­töi­tä. Mene­tel­mä on ollut käy­tös­sä ker­ros­ta­lois­sa yli 20 vuot­ta.

viemärin desinfiointi
Viemärin
desinfiointi

Vie­mä­rin desin­fioin­ti on paras tapa puh­dis­taa vie­mä­rit bak­tee­ri­kas­vus­tos­ta ja se on rat­kai­su muun muas­sa soke­ri­touk­ka-ongel­maan.

Tilaa maksuton viemärinkuvaus