Yleiset

Mark­ki­noil­la pyö­rii kai­ken­lai­sia myyn­ti­mie­hiä ja tyr­kyt­tä­jiä. Kan­nat­taa aina var­mis­tua, että vie­mä­rei­den kuvaa­jal­la tai kun­to­kar­toit­ta­jal­la on sii­hen riit­tä­vä osaa­mi­nen.

Vie­mä­ri­su­ki­tuk­sen hin­ta on aina koh­de­koh­tais­ta. Voi­daan kui­ten­kin ylei­sel­lä tasol­la sanoa, että oma­ko­ti­ta­lon vie­mä­ri­su­ki­tus mak­saa noin 10000–18000€.

Oikea vie­mä­ri­asian­tun­ti­ja pys­tyy näyt­tä­mään sinul­le vie­mä­rien kuvauk­sen yhtey­des­sä kame­ran näy­töl­tä ongel­ma­koh­dat ja eri­lai­set rat­kai­su­vaih­toeh­dot. Usein myy­jät tar­joa­vat suo­raan vie­mä­rin­su­ki­tus­ta, mut­ta vaih­toeh­toi­na voi olla hyvin myös pai­ne­huuh­te­lu tai jopa koko vie­mä­ri­ver­kon vaih­ta­mi­nen.

Vie­mä­rin suki­tus teh­dään koko­naan talon raken­tei­ta rik­ko­mat­ta. Puo­les­taan perin­tei­nen vie­mä­ri­re­mont­ti teh­dään aukai­se­mal­la vie­mä­ri­lin­jat näky­viin ja lait­ta­mal­la tilal­le uudet put­ket. Perin­tei­nen vie­mä­ri­re­mont­ti on noin puo­let suki­tus­ta kal­liim­pi.

Vie­mä­rin suki­tuk­sen aika­na voit jat­kaa asun­nos­sa­si lähes nor­maa­lia elä­mää.

WC:tä ei voi käyt­tää, mut­ta tuom­me käyt­töö­si kui­va­käy­mä­län. Tis­kial­las­ta voi käyt­tää, kun altaa­seen lait­taa remon­tin ajak­si vadin. Pesey­ty­mi­sen asiak­kaam­me hoi­ta­vat usein yhteis­työ­kump­pa­niem­me kyl­py­löis­sä ja uima­hal­leis­sa.

Vie­mä­rei­den suki­tus kes­tää noin 4 päi­vää Vie­mä­ri­toh­to­rin teke­mä­nä. Voit tämän ajan asua asun­nos­sa­si ja elel­lä liki­main nor­maa­lia elä­mää.

Vie­mä­rei­den suki­tus. Suki­tus on pin­noi­tus­ta var­mem­pi vaih­toeh­to, jol­la saa­daan vie­mä­riin yhte­näi­nen lin­ja ilman sau­ma­koh­tia. Myös put­ki on sukit­ta­mal­la yhtä pak­su joka pai­kas­ta ja vie­mä­ris­tä tulee saman pak­sui­nen nor­maa­li muo­vi­vie­mä­rin sei­nä­män kans­sa.

Pin­noi­tus on lähin­nä ensia­pua put­kis­tol­le, kos­ka nii­den kes­toi­kä on noin 10 vuot­ta. Suki­tus puo­les­taan kes­tää vie­mä­ris­sä noin 50 vuot­ta.

Vie­mä­rin suki­tuk­sen hin­ta per neliö on vai­kea las­kea oma­ko­ti­ta­loon. Ker­ros­ta­lois­sa suki­tuk­sen neliö­hin­nat ovat noin 400€/m2. Oma­ko­ti­ta­lo­jen suki­tuk­sis­sa mer­kit­se­väm­pää hin­nal­le on vie­mä­ri­lin­jo­jen pituus.

Perin­tei­ses­ti vie­mä­ri­re­mont­ti teh­dään pihas­ta kai­vin­ko­neel­la kai­va­mal­la vie­mä­ri näky­vil­le ja sisäl­lä timant­ti­lai­kal­la noin met­rin roi­lon teke­mäl­lä vie­mä­rei­den ympä­ril­tä. Täl­löin wc, keit­tiö, pesu­huo­ne ja sau­na ava­taan lat­tioil­taan. 60–70 -luvun talois­sa vie­mä­rit kul­ke­vat suh­teel­li­sen syväl­lä laa­tas­sa, joka tuo haas­tei­ta perin­tei­sel­lä toi­min­ta­ta­val­la vie­mä­ri­re­mont­tia teh­des­sä. Täl­lä taval­la teh­ty­nä myös kus­tan­nuk­set ovat noin 50% suu­rem­mat kuin suki­tus­tek­nii­kal­la teh­ty­nä.

Sen vuok­si me Vie­mä­ri­toh­to­ril­la teem­me ensi­si­jai­ses­ti oma­ko­ti­ta­lon vie­mä­ri­re­mon­tin suki­tus­tek­nii­kal­la.

Vie­mä­rin suki­tus on tur­val­li­nen. Aineet, joi­ta sii­nä käy­te­tään, kovet­tu­mi­sel­laan muo­dos­tu­vat muo­vi­put­kek­si eikä ne aiheu­ta min­kään­lai­sia ter­veys­ris­ke­jä asuk­kail­le.

Tär­kein asia on, että työ on suun­ni­tel­tu hyvin. Teki­jän täy­tyy sel­vit­tää mis­sä on vie­mä­rei­den haa­ra­koh­dat ja miten lin­jat on aika­naan vedet­ty.

Käy­täm­me vie­mä­rin suki­tuk­ses­sa 4–5,5mm vah­vaa huo­pa­suk­kaa, joka epok­soi­daan sit­ten pai­kal­leen.

Vie­mä­ri­haa­rat teh­dään uit­ta­mal­la haa­ra­koh­taan vie­mä­riyh­de­kap­pa­le, joka epok­soi­daan. Näin vie­mä­riyh­tees­tä­kin tulee sau­ma­ton.

Sil­loin kun vie­mä­rit ovat vie­lä sii­nä kun­nos­sa, että ne pys­ty­tään sukit­ta­maan, on se jär­ke­väm­pi vaih­toeh­to.

Jos valu­rau­ta­put­ki on peh­men­ty­nyt ja sor­tu­nut pai­kal­leen, on vie­mä­rin­su­ki­tus mah­do­ton­ta. Täl­löin ei tule kysee­seen kuin perin­tei­nen vie­mä­ri­re­mont­ti, jos­sa lat­tiat aukais­taan. Sen vuok­si on tär­ke­ää enna­koi­da ja sukit­taa vie­mä­rit ennen kuin ne ovat sor­tu­neet.

Ei ole. Ellei ole kiin­teis­töä tar­koi­tus sanee­ra­ta laa­jem­min. Jos laat­ta on jo kos­tea ja talos­sa on kos­teus­vau­rio, niin koko­nai­sen remon­tin yhtey­des­sä perin­tei­nen vie­mä­ri­re­mont­ti voi olla jär­ke­vää.

Suki­tus­re­mon­tin hyö­tyi­nä on nopea remon­toin­tiai­ka (alle viik­ko) ja se ei aiheu­ta asiak­kail­le suur­ta vai­vaa remon­tin aika­na. Tuom­me remon­tin ajak­si kui­va­käy­mä­län käyt­töön. Pese­mi­nen ei onnis­tu, mut­ta usein asiak­kaam­me käy­vät yhteis­työ­kump­pa­niem­me uima­hal­leis­sa tai kyl­py­löis­sä pesey­ty­mäs­sä.

Vie­mä­rin sukit­ta­jan päte­vyy­den sel­vit­tä­mi­nen on haas­ta­va teh­tä­vä. Kan­nat­taa kysyä, että onko asen­ta­jal­la koke­mus­ta sukit­ta­mi­ses­ta tai vie­mä­ri­re­mon­teis­ta. Asen­ta­jan pitäi­si kyl­lä tun­tea vie­mä­rei­hin liit­ty­vä tek­niik­ka hyvin.

Vie­mä­rin­su­ki­tus sopii taloi­hin, jois­sa on muo­vi­vie­mä­rit, beto­ni­vie­mä­rit tai valu­rau­ta­vie­mä­rit. Eli vie­mä­rin suki­tus sopii kai­ken­lai­siin kiin­teis­töi­hin.

VTT on tut­ki­nut vie­mä­rin­su­ki­tus­me­ne­tel­mää ja toden­nut, että oikein teh­ty vie­mä­rin suki­tus kes­tää noin 50 vuot­ta.

Muut

Soke­ri­touk­ka on pii­naa­va eläin. Yksi ker­ral­laan tap­pa­mal­la niis­tä ei eroon pää­se. Meil­lä on tar­jol­la soke­ri­touk­ka­myrk­kyä, jol­la ongel­mas­ta voi koit­taa pääs­tä eroon omin voi­min. Jos ei se tehoa — tilaa vie­mä­rin desin­fioin­ti.

Tuk­ke­tu­nei­siin vie­mä­rei­hin löy­dät tar­kat ohjeet sivus­to­jem­me osas­ta “Mikä hätä­nä?”.

Lyhyes­ti sanot­tu­na: pois­ta mekaa­ni­nen aines vesi­lu­kois­ta ja haju­lu­kois­ta, käy­tä Vie­mä­ri­toh­to­rin AVAX vie­mä­ri­na­vausai­net­ta ja jos ei nekään auta, on parem­pi huuh­del­la vie­mä­ri auki pai­ne­huuh­te­lul­la.

Soita tohtorille
010 524 8020
Sähköposti
info@viemaritohtori.fi