Tuotteet

Avax hajulukkojen kuivumisenestoaine

Vie­mä­ri­toh­to­rin haju­luk­ko­jen kui­vu­mi­se­nes­toai­ne on ammat­ti­lai­sen valin­ta haju­luk­ko­jen hoi­toon. Se estää veden haih­tu­mi­sen haju­lu­kois­ta ja estää pie­ne­liöi­den pää­syn huo­ne­ti­loi­hin.
Se myös muo­dos­taa haih­tu­mat­to­man pin­nan haju­luk­koon ja estää epä­miel­lyt­tä­vien haju­jen leviä­mi­sen.

Käyt­tö­oh­jeet ja tuo­te­tie­dot löy­ty­vät eti­ke­tis­tä.

Tilaa tuot­tei­ta tilaus­lo­mak­keel­la tai osta suo­raan asen­nusau­tois­tam­me!

12,90€

avax-viemarinavausaine
AVAX viemärinavausaine

Vie­mä­ri­toh­to­rin vie­mä­ri­na­vausai­ne pois­taa ras­vo­ja ja orgaa­ni­sia ainei­ta vie­mä­ris­tä yli 6 ker­taa tehok­kaam­min, kuin päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pois­sa myy­tä­vät tuot­teet. Se myös desin­fioi ja pois­taa vie­mä­ris­tä epä­miel­lyt­tä­vät hajut vahin­goit­ta­mat­ta put­kis­to­ja.

Yksi pul­lol­li­nen riit­tää tehok­kaa­seen vie­mä­rin avauk­seen 2–3 ker­taa. Käyt­tö­oh­jeet ja tuo­te­tie­dot löy­ty­vät eti­ke­tis­tä.

Tilaa tuot­tei­ta tilaus­lo­mak­keel­la tai nou­da Ahjo­ka­tu 14, Jyväs­ky­lä! Kysy tar­jous isom­mil­le eril­le suo­raan info@viemaritohtori.fi

9,90€

AVAX nestemäinen viemärin rasvan- ja hajunpoistoaine

Vie­mä­ri­toh­to­rin Avax ras­van- ja hajun­pois­toai­ne on bio­lo­gi­nen tii­vis­te, joka sisäl­tää ent­syy­me­jä ja nii­den tuo­ta­mia bak­tee­rei­ta. Sisäl­tää myös bio­lo­gi­ses­ti hajoa­via ten­si­de­jä, sekä raik­kaan tuok­sui­sen hajus­teen. Täy­sin vaa­ra­ton ihmi­sil­le ja eläi­mil­le, pH neut­raa­li. Erit­täin help­po­käyt­töi­nen.

Annos­tel­laan lai­men­ta­mat­to­ma­na. Vie­mä­rit ja lat­tia­kai­vot: Aluk­si 1–2 dl joka toi­nen päi­vä, myö­hem­min yksi tai kak­si ker­taa vii­kos­sa. Käyt­tö­oh­jeet ja tuo­te­tie­dot löy­ty­vät eti­ke­tis­tä.

Tilaa tuot­tei­ta tilaus­lo­mak­keel­la tai nou­da Ahjo­ka­tu 14, Jyväs­ky­lä! Kysy tar­jous isom­mil­le eril­le suo­raan info@viemaritohtori.fi

99,00€

Avax sokeritoukkamyrkky

Tilaa tuot­tei­ta tilaus­lo­mak­keel­la tai nou­da Ahjo­ka­tu 13, Jyväs­ky­lä! Kysy tar­jous isom­mil­le eril­le suo­raan info@viemaritohtori.fi

Kysy hintaa

Tilaa tuotteita

Vie­mä­ri­na­vausai­ne 9,90€/kpl + pos­ti­ku­lut 5,90€
Kui­vu­mi­se­nes­toai­ne 12,90€/kpl + pos­ti­ku­lut 5,90€
Ras­van- ja hajun­pois­toai­ne 99,00€/kannu (5 lit­raa) + pos­ti­ku­lut 5,90€