Avoimet työpaikat

Haluatko viemäritohtoriksi –
tule töihin!

Sinä reip­paal­la asen­teel­la työ­tä teke­vä lvi-alan ammat­ti­lai­nen. Haem­me jat­ku­vas­ti hyviä teki­jöi­tä kas­va­vaan jouk­koom­me. Lähe­tä hake­mus ohei­sel­la lomak­keel­la, lähe­tä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen rekry@viemaritohtori.fi tai soi­ta 045 667 2644 / Pent­ti Kart­tu­nen.

Avoinna olevat työpaikat

Viemäritohtori Jyväskylään

Hei, nyt oli­si etsin­näs­sä Vie­mä­ri­toh­to­rin Jyväs­ky­län toi­mi­pis­tee­seen vie­mä­ri­toh­to­ri.

Meil­lä Vie­mä­ri­toh­to­ril­la nämä myyn­ti­asiat näh­dään hiu­kan eri­ta­val­la — meil­lä myy­jät ovat vie­mä­ria­lan osaa­jia, jot­ka oikeas­ti tut­ki­vat asiak­kaan vie­mä­rei­den kun­non ja teke­vät arvion mah­dol­li­ses­ta kor­jaus­tar­pees­ta ja mikä­li kor­jaus­tar­vet­ta esiin­tyy — myym­me pal­ve­lui­tam­me asiak­kaal­le.

Vie­mä­ri­toh­to­ri teh­tä­vä­nä on käy­dä tut­ki­mas­sa asiak­kai­dem­me vie­mä­rei­tä ja tar­jo­aa nii­hin tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia rat­kai­su­ja. Sinul­la on koke­mus­ta esi­mer­kik­si myyn­ti- tai asen­nus­työs­tä. Muu­ten riit­tää, että olet huip­pu­tyyp­pi.

Yhtey­de­no­tot, cv:t palk­ka­toi­vei­neen ja perus­te­lui­neen:
rekry@viemaritohtori.fi ja tors­tai­sin ja per­jan­tai­sin kel­lo 12–13 puhe­li­mit­se: 045 667 2644 / Pent­ti Kart­tu­nen. (jul­kais­tu 15.11.2017)

 

Viemärisukituksien asentaja eli tekevä viemäritohtori Jyväskylään

Noniin. Syk­sy ete­nee muka­vas­ti, mut­ta meil­tä mei­naa lop­pua toh­to­rien kädet kes­ken — vas­taan­ot­to on aivan täyn­nä.

Nyt oli­si tar­vet­ta yhdel­le päte­väl­le ja teke­väl­le vie­mä­ri­toh­to­ril­le ihan käy­tän­nön kirur­gi­siin toi­men­pi­tei­siin — Ter­ve­tu­loa asen­ta­maan vie­mä­rin­su­ki­tuk­sia. Täl­lä toi­men­pi­teel­lä saa­daan­kin poti­laal­le mon­ta kym­men­tä vuot­ta lisää elin­ai­kaa.

LVI-alan osaa­ja ja huip­pu­tyyp­pi — Hae heti.

Yhtey­de­no­tot, cv:t palk­ka­toi­vei­neen ja perus­te­lui­neen:
rekry@viemaritohtori.fi ja tors­tai­sin ja per­jan­tai­sin kel­lo 12–13 puhe­li­mit­se: 045 667 2644 / Pent­ti Kart­tu­nen. (jul­kais­tu 15.11.2017)

Lisää CV tai muu­ta hake­muk­sen liit­teek­si

Viemäritohtorin työn parhaat puolet

yksi
Tavallisia
ihmisiä

Vie­mä­ri­toh­to­rin työn­te­ki­jät on kaik­ki ihan taval­li­sia ihmi­siä ja alan ammat­ti­lai­sia. Kaik­kia työn­te­ki­jöi­tä koh­del­laan ensi­si­jai­ses­ti ihmi­si­nä ja meil­lä kaik­ki saa­vat olla oikeas­ti sel­lai­sia kuin on. Niin on hyvä.

kaksi
Rehellistä
työntekoa

Vie­mä­ri­toh­to­rin työ on ihan rei­pas­ta, ter­ve­hen­kis­tä työn­te­koa. Aikaan­saa­va ihmi­nen on onnel­li­nen. Työ­tä me emme pel­kää, mut­ta höys­täm­me sitä toi­si­naan kevyel­lä kent­tä­huu­mo­ril­la. 

kolme
Reilu meininki

Meil­le työn­te­ki­jät ovat suu­rin voi­ma­va­ra ja kil­pai­lu­te­ki­jä. Yhtiön joh­don ja työn­te­ki­jöi­den välil­lä on rei­lu ja luot­ta­vai­nen mei­nin­ki. Voit olla aivan var­ma, että kaik­ki menee sään­nös­ten mukaan — ja parem­min­kin.