Kokemuksia viemärin
sukituksesta: Ninna Äijänen

Viemäritohtori hoiti homman nopeasti ja ystävällisesti.”

Nin­na Äijä­nen asuu vuon­na 1947 raken­ne­tus­sa oma­ko­ti­ta­los­sa lähel­lä Jyväs­ky­län kes­kus­taa. Alku­pe­räi­set put­kis­tot kai­pa­si­vat remont­tia ja Nin­na suun­nit­te­li­kin käyt­tö­ve­si- tai vie­mä­ri­re­mont­tia. Hän tapa­si sopi­val­la het­kel­lä Vie­mä­ri­toh­to­rin edus­ta­jan ja päät­ti lait­taa vie­mä­rit ker­ral­la kun­toon.

Tari­na talol­la, jos­sa Äijä­nen yhdes­sä tyt­tä­ren­sä kans­sa asuu, on sii­nä mie­les­sä erilainen,että talo on ollut Nin­nan suvul­la koko sen his­to­rian ajan. Talon raken­si vuon­na 1947 Nin­nan isoi­sä.

– Tämä on koti­ta­lo­ni, olen syn­ty­nyt tähän. Asuin välis­sä Kuok­ka­las­sa ja Jyväs­ky­län kes­kus­tas­sa ja ostin tämän vuon­na 2002. Äiti­ni osti pie­nem­män asun­non täs­tä lähel­tä, Nin­na ker­too.

Talos­sa on kol­me asuin­käy­tös­sä ole­vaa ker­ros­ta. Sekä WC- että kyl­py­ti­lo­ja on kak­si, joten­vie­mä­ri­put­kis­toa talos­sa riit­tää.

– Vie­mä­rit oli­vat talon alku­pe­räi­set. Ikä alkoi näkyä siten, että esi­mer­kik­si ves­sa ei vetä­nyt kun­nol­la, Nin­na ker­too.

 

Remonttitarpeen pystyi toteamaan itse”

Kun Vie­mä­ri­toh­to­ri tuli tapaa­maan Äijäs­tä, teh­tiin ensim­mäi­se­nä vie­mä­rin kuvaus. Tämä vakuut­ti Nin­nan sii­tä, että remont­ti on todel­la ajan­koh­tais­ta teh­dä nyt, eikä vie­mä­rin suki­tus­ta olla suo­sit­te­le­mas­sa tur­haan.

– Pys­tyin itse toden­ta­maan kame­ran kuvas­ta, että vie­mä­rit ovat hir­veän näköi­set. Ne oli­vat niin tukos­sa, ettei kame­ral­la pääs­syt kun­nol­la edes liik­ku­maan, Nin­na muis­te­lee.

– Vie­mä­ri­toh­to­rin myy­jä oli tosi ystä­väl­li­nen ja kävi läpi, miten suki­tus­re­mont­ti tuli­si ete­ne­mään: vie­mä­rit kuva­taan ennen ja jäl­keen, työl­lä ja mate­ri­aa­leil­la on takuu, pai­kat suo­ja­taan ja pihaan tuo­daan bio­käy­mä­lä.

 

Remontti kesti neljä päivää

Nin­na ei jää­nyt jah­kai­le­maan, vaan päät­ti tila­ta remon­tin, kos­ka tar­ve oli sel­keä. Nel­jä päi­vää kes­tä­neen remon­tin aika­na vie­mä­rit suki­tet­tiin ja talon haju­lu­kot sekä WC-istuin vaih­det­tiin.

– Vie­mä­ri­toh­to­rin asen­ta­jat oli­vat todel­la ystä­väl­li­siä. He suo­ja­si­vat kaik­ki lat­tiat ja ker­toi­vat koko ajan, mitä teh­dään. Vie­mä­rit avat­tiin, ves­san­pön­töt pois­te­tiin ja suki­tus suo­ri­tet­tiin.

 

Lopuksi he siivosivat paikat kuntoon.

Nin­na on tyy­ty­väi­nen niin työn suo­rit­ta­nee­seen Vie­mä­ri­toh­to­riin kuin lop­pu­tu­lok­seen­kin. Suki­tet­tuun vie­mä­riin voi luot­taa, ja jos jotain ongel­mia ilme­nee, kat­ta­va takuu on tur­va­na nii­den varal­le.

– Tämän remon­tin myö­tä talon arvo nousee ja nyt voi hyvin luot­ta­vai­sin mie­lin las­kea vet­tä. Takuut ovat voi­mas­sa, ja Vie­mä­ri­toh­to­ri tulee vie­lä parin vuo­den pääs­tä kuvaa­maan vie­mä­rit ker­ran. Voin suo­si­tel­la, Nin­na sanoo iloi­se­na.

Soita tohtorille
010 524 8020
Sähköposti
info@viemaritohtori.fi

Tilaa maksuton viemärinkuvaus