Maksuton

Viemärineuvontapuhelin

010 524 8020

Soita tohtorille
010 524 8020
Sähköposti
info@viemaritohtori.fi

Viemäri
tukossa?

Vie­mä­ri­toh­to­ri on perus­tet­tu aut­ta­maan ihmi­siä vie­mä­rion­gel­mien rat­kai­se­mi­sek­si. Mikä­li epäi­let vie­mä­reis­sä­si ongel­mia, kan­nat­taa olla yhtey­des­sä. Vie­mä­rion­gel­man levi­tes­sä käsiin, vau­riot ja hajut ovat mitä kama­lim­mat. Meil­lä Vie­mä­ri­toh­to­ril­la kes­ki­ty­tään vie­mä­rei­den tar­koi­tuk­sen­mu­kai­siin rat­kai­sui­hin — Teem­me aina vain sen, mikä on kiin­teis­töl­le­si ja sinul­le kiin­teis­tön omis­ta­ja­na jär­ke­vin­tä. Jos­kus vie­mä­rin avauk­seen riit­tää pelk­kä vie­mä­ri­na­vausai­ne ja toi­si­naan täy­tyy vie­mä­rit huuh­del­la ja sukit­taa.

Viemäri tukossa?
viemärin kuvaus
Viemärin
kuvaus

Vie­mä­ri­ku­vaus on luo­tet­ta­vin tapa kar­toit­taa vie­mä­rei­den kun­to ja ennal­taeh­käis­tä mah­dol­li­nen vie­mä­ri­put­ken rik­kou­tu­mi­nen.

viemärin avaus
Viemärin
avaus

Tuk­keu­tu­nut vie­mä­ri on paras­ta aukais­ta kor­kea­pai­ne­huuh­te­lul­la. Vie­mä­ri­toh­to­ri puh­dis­taa vie­mä­ri­si ammat­ti­lais­ten kalus­tol­la ja otteil­la.

viemärin sukitus
Viemärin
sukitus

Vie­mä­rin­toh­to­rin teke­mä vie­mä­rin­su­ki­tus remont­ti teh­dään ilman pur­ku­töi­tä. Mene­tel­mä on ollut käy­tös­sä ker­ros­ta­lois­sa yli 20 vuot­ta.

viemärin desinfiointi
Viemärin
desinfiointi

Vie­mä­rin desin­fioin­ti on paras tapa puh­dis­taa vie­mä­rit bak­tee­ri­kas­vus­tos­ta ja se on rat­kai­su muun muas­sa soke­ri­touk­ka-ongel­maan.

Viemäreiden tavalliset oireet

viemari haisee
Viemäri haisee

Jos vie­mä­ri­si hai­see huo­neis­to­si sisä­ti­loi­hin asti, ei kaik­ki ole kun­nos­sa. Haju voi olla ummet­tu­nut vie­mä­rin tai jopa ulos­teen haju. Jos näin on, tar­tu toi­meen ja kat­so 3 koh­dan ohjeet ongel­man kor­jaa­mi­sek­si.

viemäri köhii
Viemäri köhii

Vie­mä­rei­den ei kuu­lu köhiä, pul­put­taa tai pitää mitään muu­ta­kaan sen kum­mem­paa ään­tä. Jos kuu­let outo­ja ääniä vie­mä­ris­tä­si, kan­nat­taa var­mis­tua nii­den kun­nos­ta tai ettei niis­sä ole tuk­keu­mia. 

lattiakaivo tulvii
Lattiakaivo tulvii

Lat­tia­kai­von ei kuu­lu tul­via suih­kus­sa olles­sa, pesu­ko­neen pois­taes­sa vet­tä eikä oikeas­taan mis­sään muus­sa­kaan tilan­tees­sa. Tul­vi­va lat­tia­kai­vo indi­koi aina tukos­ta jos­sain koh­ti vie­mä­ri­lin­jaa — usein jo vesi­lu­kos­sa.

vanhat viemärit
Vanhat viemärit

Van­hat vie­mä­rit ovat aina suu­ri ris­ki talol­le­si. Jos van­ho­jen vie­mä­rei­den kun­toa ei ole tar­kas­tet­tu lähiai­koi­na, on nii­den kun­nos­ta syy­tä var­mis­tua.

sokeritoukat

Entä sitten
sokeritoukat?

Ylei­nen vie­mä­rei­den ongel­ma on tukok­set ja hau­ras­tu­vat put­ket, mut­ta sen lisäk­si mit­ta­va ongel­ma ovat myös bak­tee­rit ja tuho­lai­set kuten soke­ri­tou­kat. Soke­ri­touk­ka on ylei­nen ongel­ma suo­ma­lai­sis­sa kodeis­sa.

Jätä puhelinnumerosi ja paikkakuntasi, niin soitamme sinulle.